Algemene voorwaarden

 1. Vuurens & Lagerweij Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen. Deze voorwaarden gelden voor de deelnemende zelfstandige advocaten en voor al diegenen die werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband alsmede ten behoeve van (het bestuur van) de Stichting Beheer Derdengelden Het Gymnasium . Waar in deze voorwaarden wordt vermeld Vuurens & Lagerweij Advocaten wordt hier mede bedoeld ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten.
 2. Vuurens & Lagerweij Advocaten gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij hanteren een privacyverklaring waarin wij hebben vastgelegd waarom wij uw gegevens gebruiken en hoe wij omgaan met uw gegevens. Deze privacyverklaring kunt u vinden op onze website.
 3. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een van de bij het samenwerkingsverband aangesloten advocaten van Vuurens & Lagerweij Advocaten opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten van opdrachtgever. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. In voorkomende gevallen worden voor de uitvoering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Vuurens & Lagerweij Advocaten hulppersonen en/of derden ingeschakeld. Vuurens & Lagerweij Advocaten zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever de keuze van hulppersonen en/of derden afstemmen. Vuurens & Lagerweij Advocaten is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van hulppersonen en/of derden. Opdrachtgever machtigt Vuurens & Lagerweij Advocaten om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen en/of derden te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op de werkzaamheden van de door Vuurens & Lagerweij Advocaten ingeschakelde hulppersonen en/of derden.
 5. De aansprakelijkheid van Vuurens & Lagerweij Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening komt van Vuurens & Lagerweij Advocaten.
 6. Vuurens & Lagerweij Advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, virussen, onderschepping en/of manipulatie door derden).
 7. De opdrachtgever vrijwaart Vuurens & Lagerweij Advocaten tegen alle aanspraken van derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Vuurens & Lagerweij Advocaten.
 8. De opdrachtgever is aan Vuurens & Lagerweij een honorarium verschuldigd conform de gebruikelijke tarieven. Dit honorarium wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten , BTW en verschotten, zoals griffierecht, kosten van deurwaarders, kosten van uittreksels kamer van koophandel, gemeenten, kadaster en dergelijke). Ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten behouden zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen. De opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
 9. Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van betaling komen voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. De aanzegging van de incassokosten geschiedt door middel van de zogenaamde 14-dagen brief. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Voor niet-particulieren geldt vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.
 10. Opdrachtgever machtigt het bestuur van Stichting Beheer Derdengelden Het Gymnasium onherroepelijk om namens hem met de voor opdrachtgever op de derdengelden-rekening van de stichting Beheer Derdengelden Het Gymnasium dan wel op de rekening Vuurens & Lagerweij Advocaten en/ of op de rekening van ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten te ontvangen bedragen voor de voldoening zorg te dragen van declaraties van ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten aan opdrachtgever.
 11. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken aan Vuurens & Lagerwij Advocaten en/of aan ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten en besloten vennootschappen kenbaar te worden gemaakt. Reclames als hiervoor bedoeld schorten de betalingsverplichting niet op.
 12. Het met de opdracht gevormde dossier zal 5 jaar worden bewaard. Administraties worden 7 jaar bewaard. Na verloop van de genoemde termijn kunnen de stukken worden vernietigd. Originele processtukken, zoals grossen van vonnissen en/of beschikkingen zullen 15 jaar zoveel mogelijk digitaal worden gearchiveerd.
 13. Vuurens & Lagerweij Advocaten is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De tekst van deze regeling is te vinden op onze website. Binnen het kantoor is een klachtenfunctionaris aangesteld die bevoegd is namens ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten de klachten te beoordelen en af te handelen.
 14. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van een geschil over de inhoud zal de Nederlandse tekst bindend zijn.